Vedtekter

Vedtekter for Studentteateret Immaturus                                         Revidert: 10.06.2017

1.0 Formål

1.1 Studentteateret Immaturus (Immaturus) sitt hovedmål er å tilby studentene i Bergen et godt teatertilbud, og å være en synlig aktør i teatermiljøet i Bergen. Immaturus sin hovedmålgruppe er studenter under høyere utdanning i Bergen.

1.2 Immaturus er et politisk og religiøst uavhengig studentteater.

1.3 Immaturus er en driftsorganisasjon ved Det Akademiske Kvarter (DAK), og er ansvarlig for en del av det kulturelle tilbudet ved Det Akademiske Kvarter sammen med de andre driftsorganisasjonene.

 

2.0 Organisering

2.1 Styret: Immaturus sitt styre er generalforsamlingens utøvende organ, og skal bestå av teatersjef, organisatorisk nestleder, økonomiansvarlig, PR-ansvarlig, presseansvarlig, medlemsansvarlig, gruppeansvarlig, arrangementsansvarlig og produksjonsansvarlig.

2.2 Kunstnerisk Råd(KR): Kunstnerisk Råd skal bestå av minimum fire og maksimum seks personer, inkludert teatersjef som automatisk er leder av Kunstnerisk Råd.

2.3 Gruppene Kunstnerisk Råd og styret avgjør hvor mange og hvilke grupper som til hver tid er aktive. Hver gruppe skal ha en gruppeleder som er godkjent av styret.

2.4 Produksjonene Immaturus skal hvert semester sette opp minst én hovedproduksjon. Hver produksjon skal ha en produksjonsleder som er godkjent av styret.

2.5 Det er kun teatersjef som kan ha verv i både styret og Kunstnerisk Råd.

 

3.0 Virksomhet 

3.1 Styret skal ha møter ukentlig.

3.1.1 Alle styremedlemmer har møteplikt og stemmerett på styremøtene, med mindre annet er bestemt.

3.1.2 Alle styremøter skal være lukket, med mindre styret bestemmer at det skal være åpent for Immaturus-medlemmer.

3.1.3 Alle Immaturusmedlemmer har forslagsrett til styremøter.

3.1.4 Et styremøte er gyldig når 2/3 av styremedlemmene er tilstede, leder eller stedfortreder er en av disse, og det er sendt ut innkalling til alle styremedlemmene.

3.1.5 Votering i styret foregår ved visning av stemmetegn, med mindre ett eller flere av styremedlemmene ønsker hemmelig valg.

3.1.6 Vedtak i styret gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har teatersjef dobbeltstemme.

3.1.7 Alle styremedlemmer må avgi stemme.

3.1.8 Alle saker og vedtak gjort i styret skal protokollføres, og er tilgjengelig for medlemmene ved forespørsel.

3.1.9 Avtroppende styremedlemmer plikter å følge opp de påtroppende styremedlemmene i en treukers periode som trer i kraft etter Generalforsamling og være tilgjengelig 2 måneder i påfølgende semester.

3.1.10 Avtroppende økonomiansvarlig plikter å overlate Immaturus’ konto, regnskap og bilag til påtroppende økonomiansvarlig på forsvarlig og redelig måte innen 1 måned og være tilgjengelig i 3 måneder.

3.2 Kunstnerisk Råd skal ivareta og opprettholde Immaturus sin kunstneriske profil, gjennom bredde og kvalitetssikring.

3.2.1 Kunstnerisk Råd er styrets rådgivende organ i saker som omhandler det kunstneriske i Immaturus, og har ikke mulighet til å fatte vedtak.

3.2.2 Kunstnerisk Råd skal ha møte minst annen hver uke i studieåret.

3.2.3 Kunstnerisk Råd-møter er gyldige når 2/3 av Kunstnerisk Råd er tilstede, og innkalling er sendt til alle medlemmene av Kunstnerisk Råd.

3.2.4 Kunstnerisk Råd skal ha én representant i hver hovedproduksjon, samt en Åpen Sceneansvarlig, en Helhusansvarlig, en kursansvarlig og en grafisk ansvarlig. Et KR medlem kan ha flere av disse vervene.

3.2.5 Kunstnerisk Råd konstituerer seg selv på det første møte etter generalforsamlingen.

3.2.6 Kunstnerisk Råd utarbeider forslag til prosjekter som det kan være aktuelt å sette opp i Immaturus. Kunstnerisk Råd kan til enhver tid legge fram et forslag om prosjekt til styret. Et forslag til styret skal være skriftlig og inneholde en prosjektbeskrivelse fra prosjektets kunstneriske leder. Styret kan bestemme ytterlige kriterier som må oppfylles i et forslag.

3.2.7 Kunstnerisk Råd forplikter å gi tilbakemelding på alle innkomne forslag, og å informere styret om dem. Dersom et medlem av Kunstnerisk Råd eller styret er direkte involvert i et prosjekt som foreslås for styret, kan dette medlemmet ikke være tilstede når dette forslaget behandles.

3.3 Gruppene: Gruppene skal deles inn i to kategorier: Konsept- og arbeidsgruppe og workshops.

3.3.1 Som et aktivt Immaturus-medlem, med unntak av styret, KR og gruppeledere, må man være med i en konsept eller arbeidsgruppe.

3.3.2 Workshop-gruppene skal være åpne for alle.

3.3.3 KR utnevner gruppeleder for hver gruppe.

3.3.4 Workshop-gruppene skal etter beste evne ha en sosialkontakt, en økonomikontakt og en PR-kontakt.

3.3.5 Gruppeleder er pliktig til å skrive under på gruppelederkontrakt.

3.4 Produksjonene Kunstnerisk Råd skal legge fram forslag til hovedproduksjoner for styret. Dette gjøres før starten av hvert semester.

3.4.1 Det er styret som vedtar hvilke hovedproduksjoner Immaturus skal sette opp.

3.4.2 Hver hovedproduksjon skal ha en produksjonsleder, utvalgt av produksjonsansvarlig i styret, og produksjonsansvarlig er produksjonsleders og produksjonsapparats kontaktpunkt til styret og Kunstnerisk Råd. Kunstnerisk Råd-representanten er regissørens og skuespillernes kontaktpunkt til styret og Kunstnerisk Råd.

3.5 Mikroprosjekt er alle prosjekt som ikke faller inn under gruppene eller hovedproduksjonene.

3.5.1 Alle Immaturusmedlemmer kan legge fram forslag for Kunstnerisk Råd om mikroprosjekt.

3.5.2 Kunstnerisk Råd forplikter å komme med rask tilbakemelding til alle foreslåtte mikroprosjekt.

3.5.3 Kunstnerisk Råd skal legge fram forslag til mikroprosjekt for styret.

3.5.4 Styret og Kunstnerisk Råd legger retningslinjer for hvert prosjekt.

 

4.0 Økonomi

4.1 Økonomiansvarlig er økonomisk ansvarlig for Immaturus sin drift. Teatersjef har det overordnede ansvaret for hele Immaturus sin økonomi.

4.2 Økonomiansvarlig har ansvar for å holde styret løpende orientert om den økonomiske situasjonen.

4.3 Investeringer utover 30 000 kroner skal godkjennes av generalforsamlingen og enkelt investeringer utover 15 000 kroner skal være enstemmig vedtatt av styret.

4.4 Budsjett for neste regnskapsår legges fram på høstens generalforsamling.

4.5 Regnskap Foreløpig årsregnskap skal legges fram for høstens generalforsamling, og endelig regnskap skal legges fram for vårens generalforsamling.

4.5.1 Økonomiansvarlig skal informere om Immaturus sin økonomiske situasjon en gang i måneden eller når de ber om det.

4.5.2 Regnskapet skal, jf. lovverket, føres etter god bokholderskikk.

4.6 Konti og midler Økonomiansvarlig og teatersjef skal ha disposisjonsrett til konto og kassebeholdning.

4.7 Produksjonene Budsjett for produksjonene settes opp av produksjonsleder. Teatersjef og økonomiansvarlig skal godkjenne budsjettet før produksjonen økonomisk kan starte. Økonomiansvarlig (i styret) skal legge fram dette for styret. Det samme gjelder produksjonenes regnskap.

5.0 Medlemmer

5.1 Minst 2/3 av medlemsmassen i Immaturus må være medlem av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

5.1.1 Medlemmer skal være fylt 18 år, men styret kan gjøre unntak fra dette i særtilfeller.

5.1.2 Man blir medlem ved å signere den gjeldende medlemskontrakten.

5.1.3 Rettigheter og plikter er definert i medlemskontrakten.

5.2 Brudd på medlemsplikter

5.2.1 Ved brudd på en medlemsplikt, får medlemmet det gjelder en prikk.

5.2.2 Styret deler ut prikker, og plikter å skriftlig varsle det aktuelle medlemmet.

5.2.3 To prikker fører til inndragelse av medlemskortet ut semesteret, og man mister retten til å melde seg inn neste semester.

5.2.4 Styret kan gi dispensasjon ved spesielle tilfeller.

5.2.5 Dersom et ordinært medlem misbruker Immaturus sitt navn, eller utfører handlinger som skader Immaturus sine arrangementer eller organisasjonen som helhet, kan medlemmet utestenges fra organisasjonen.

5.2.6 Lengden på en eventuell utestengelse vil avgjøres av styret på bakgrunn av  handlingens alvorlighetsgrad.

5.3 Æresmedlemmer

5.3.1 Styret oppnevner æresmedlemmer. Alle medlemmer av Immaturus har rett til å foreslå æresmedlemmer.

 

6.0 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er Immaturus sitt øverste organ.

6.1.1 På generalforsamlingen har alle aktive Immaturusmedlemmer forslags-, tale- og stemmerett.

6.1.2 En er å regne som Immaturusmedlem dersom en var medlem i det innkallinga ble sendt ut.

6.1.3 Unntak fra dette kan bevilges av generalforsamlingen.

6.2 Ordinær generalforsamling

6.2.1 Ordinær generalforsamling skal avholdes to ganger i året, én på vårsemesteret og én på høstsemesteret.

6.2.2 Vårsemesterets generalforsamling skal avholdes i løpet av mai, og høstsemesterets generalforsamling skal avholdes i løpet av november.

6.3 Innkalling Innkalling skal sendes ut av styret senest to uker før generalforsamlingen finner sted, og skal sendes ut til alle Immaturusmedlemmer, og det skal publiseres gjennom alle relevante kanaler. Innkallingen skal inneholde informasjon om sted, tid og dagsorden.

6.4 Krav: Generalforsamlingen er gyldig dersom innkallingen er sendt ut jf. 6.3 og minst 10 ordinære medlemmer er tilstede, i tillegg til styret og Kunstnerisk Råd. (6.4) Medlem kan få gyldig fravær dersom gyldig grunn er gitt, styret stemmer over at generalforsmaling avholdes.

6.5 Saker til behandling Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder, referent, tellekorps (to personer) og protokollunderskrivere (to personer). Ingen personer kan ha flere enn én av disse rollene.
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Orienteringer om styrets, Kunstnerisk Råds, gruppenes og produksjonenes og eventuelt mikroprosjektenes virksomhet det gjeldende semesteret.
 • Orientering om regnskap for gjeldende semester og budsjett for kommende semester
 • Valg jf valgreglement, §5
 • Behandling av innmeldte saker
 • Saker til eventuelt. Ordinær generalforsamling har mulighet til å diskutere saker og fatte vedtak i disse sakene med 2/3 flertall.

6.5.1 Generalforsamlingen kan ikke fatte vedtak i eventueltsaker.

6.6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinære generalforsamlinger er generalforsamlinger utenom de to ordinære generalforsamlingene.

6.6.1 Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom styret krever det, eller dersom halvparten av medlemsmassen krever det.

6.6.2 Innkalling Kravene til innkalling til ekstraordinær generalforsamling er de samme som til ordinær generalforsamling.

6.6.3 Krav Kravene til ekstraordinær generalforsamling er de samme som ordinær generalforsamling.

6.6.4 Saker til behandling

 • Valg av møteleder, referent, tellekorps (to personer) og protokollunderskrivere (to personer). Ingen personer kan ha flere enn én av disse rollene.
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Behandling av innmeldte saker.
 • Ekstraordinær generalforsamling har mulighet til å diskutere og fatte vedtak i disse sakene med 2/3 flertall.
 • Det kan ikke behandles eventuelt saker på ekstraordinær generalforsamling.

 

7.0 Valgreglement

Dette reglementet regulerer valg til alle verv tilknyttet Immaturus. Alle valg gjennomføres som skriftlig valg, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet. Kjønnskvotering praktiseres ikke.

7.1 Valgene gjennomføres ved at hver stemmeberettiget skriver ett navn på en stemmeseddel, utdelt av Immaturus, og leverer denne til tellekorpset.

7.1.1 Ved overlevering av stemmeseddel skal det kontrolleres at personen er stemmeberettiget.

7.1.2 Tellekorpset teller over stemmene og leverer resultatet til møteleder.

7.1.3 Ved stemmelikhet skal det avholdes nytt valg mellom kandidatene med stemmelikhet. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

7.2 Alle personer er valgbare. Kandidatene gis anledning til å presentere seg selv.

7.2.1 Dersom en kandidat er forhindret fra å møte, kan kandidaten, dersom generalforsamlingen tillater det, anses som valgbar, og presenteres av en annen person eller telefonisk.

7.3 Etter GF er en overlappingsperiode på 2 uker hvor både påtroppende og avtroppende styre er med på styremøtet. I overlappingsperioden har avtroppende styre stemmerett og ansvar for driften av organisasjonen.

7.4 Det skal gjennomføres supplering dersom et verv ikke blir fylt gjennom ordinært valg, eller dersom noen forlater sitt verv.

7.4.1 Styret avgjør selv om suppleringen skal gjøres gjennom et møtevedtak eller gjennom ekstraordinær generalforsamling, men styret kan maksimum supplere inn to styremedlemmer og to Kunstnerisk Råd -representanter.

7.5 Det skal være en uavhengig valgkomite som finner, intervjuer og innstiller kandidater til alle styreverv og Kunstnerisk Råd. Innstillingen skal offentliggjøres minimum en uke før generalforsamling.

7.5.1 Valgkomiteen velges av generalforsamlingen.

7.5.2 Valgkomiteen skal bestå av 3 representanter. Det skal også velges 2 vara(er).

7.5.3 Valgkomiteen velger sin egen leder senest 1 måned etter generalforsamling.

7.6 Styret

7.6.1 Følgende styreverv er valgt på vårsemesteret og sitter ett år: Teatersjef

7.6.2 Følgende styreverv er valgt på høstsemesteret og sitter ett år: Økonomiansvarlig

7.6.3 Følgende styreverv er valgt for ett semester:

 • Organisatorisk nestleder
 • PR-ansvarlig
 • Presseansvarlig
 • Medlemsansvarlig
 • Produksjonsansvarlig
 • Arrangementsansvarlig
 • Gruppeansvarlig

7.7 Kunsterisk Råd: Alle representantene i Kunstnerisk Råd, utenom teatersjef, er valgt for ett semester.

 

8.0 Mistillit

8.1 Mistillit kan stilles til styret eller Kunstnerisk Råd som helhet når 25 medlemmer stiller seg bak et mistillitsforslag med navn og signatur.

8.1.1 Mistillitsforslaget leveres til styret, som plikter å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling gitt regler for ekstraordinær generalforsamling, men på denne generalforsamlingen skal kun mistillitsforslaget behandles.

8.1.2 Mistillit må vedtas med 2/3 flertall av de oppmøtte.

8.1.3 Dersom forslaget blir vedtatt fratrer styret umiddelbart fra sine verv.

8.1.4 Det skal deretter, senest innen en måned, kalles inn til ny ekstraordinær generalforsamling hvor nytt styre skal velges.

8.1.5 Dersom styret ikke kaller inn til ekstraordinær generalforsamling, faller ansvaret på Kunstnerisk Råd.

 

9.0 Avvikling

9.1 Immaturus kan kun oppløses etter vedtak fra generalforsamling.

9.2 Vedtaket må fattes av to etterfølgende generalforsamlinger med ikke mindre enn to måneders mellomrom og vedtakene må fattes med 4/5 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, som må utgjøre minst 2/3 av organisasjonens registrerte medlemmer.

9.3 Ved oppløsning skal generalforsamlingen disponere organisasjonens midler i tråd med organisasjonens formål og etter samme flertall som ved oppløsning.

 

10.0 Vedtekter

10.1 Endring av vedtektene kan kun gjøres på generalforsamling.

10.2 Vedtektsendringer må fattes med 2/3 flertall.

10.3 Nye vedtekter trer i kraft så snart møtet er hevet, med mindre

generalforsamlingen bestemmer noe annet.

10.4 Vedtektene kan fravikes dersom generalforsamlingen vedtar dette med 3/4

flertall.

Leave a Reply